Event Name (ชื่องาน) : HomeWorks Expo
Date (ระยะเวลาของาน) : 23 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561
City (ชื่อเมืองที่จัดงาน) : กรุงเทพฯ
Venue (สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ของงาน) : ไบเทค บางนา
Time (เวลาเริ่ม-เวลาปิดงานของวัน) : 10.00 น. - 22.00 น.
Booth No. (โซน/เลขที่บูธ) : HC43

อ่านเพิ่ม »